رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: سید حسین میرحسینی

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: حسن ایزد

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: محمد محمدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: جواد علی عرب بالاجلینی